CPTU

L’assaig CPTU consisteix en la introducció a pressió d’una sonda al terreny a una velocitat constant de 2 cm/s. La sonda està equipada amb diferents sensors a la punta que registren els següents paràmetres:


· Resistència en punta (qc).
· Resistència per fuste (fs).
· Pressió intersticial (u2).
· Inclinació de la sonda: això permet corregir la profunditat real de les mesures.

A partir dels tres paràmetres obtinguts directament (qc, fs i u2), es poden obtenir els següents paràmetres:

· OCR: grau de sobreconsolidació del sòl
· SPT:  (Schermtmann, 1970)
· Resistència al tall sense drenatge cu amb qc (Sanglerat, 1967)
· E amb qc (Schmertmann, 1978)
· Tipus de comportament del sòl (SBT y SBTn)
· Índex de comportament dels sòls (Ic)
· Resistència al tall no drenada (Su), en sòls cohesius
· Angle de fricció (f), en sòls friccionats
· Mòdul compost o edomètric (M)
· Mòdul de Young (E)
· Mòdul de tall (G0)
· Densitat relativa (Dr), en sòls friccionats
· Correlació amb el NSPT
· Correlació amb la velocitat d’ona tallant (Vs)
· Sensitivitat (St), en sòls cohesius
· Permeabilitat (k)
· Coeficient de consolidació horitzontal (CH)

Geoinsitu disposa de l'equip CPTU de l'empresa Geomil, les seves característiques són:
Superfície del conus: 10 cm2
Resistència màxima en punta (qc): 100 MPa
Resistència màxima per fuste (fs): 1000 kPa
Pressió màxima intersticial (u2): 20 bar

seascape