Pressiòmetres

Els pressiòmetres són proves que es realitzen in situ que permeten obtenir les dades geotècniques del terreny de la manera més directe i fiable possible. També s’obtenen els resultats de manera immediata el que permet fer un seguiment instantani del terreny i realitzar una campanya més acurada.

Els pressiòmetres són assajos directes en els que s’estudia la resposta davant l’increment de pressió progressiva i controlada que s’aplica al terreny mitjançant la introducció d’una sonda al sondeig, per tant els resultats s’obtenen evitant les alteracions que es produeixen quan les mostres s’extreuen per obtenir un resultat al laboratori.

Mitjançant l’assaig pressiomètric es poden obtenir de manera directa el mòdul pressiomètric (Ep), mòdul de tall (Gp), mòdul de descàrrega (Eu), mòdul de recàrrega (Er), pressió de fluència (Pf) i la pressió límit (Pl).

A partir d’aquests valors directes es poden obtenir altres com la cohesió no drenada (Cu), l’angle de fregament intern (f), el mòdul edomètric (Eed), el coeficient d’empenta en repòs (Ko) i la resistència al tall sense drenatge (Su)

Els assajos pressiomètrics es poden realitzar en tot tipus de terreny.

PRESSIÒMETRE OYO

  • El pressiòmetre OYO pot arribar a pressions de fins 20MPa.
  • Permet realitzar diferents cicles de càrrega i descàrrega.
  • És apte per tot tipus de terrenys.
  •  

   PRESSIÒMETRE MENARD

    • El pressiòmetre MENARD pot arribar a pressions de fins 10MPa.
    • És idoni per terrenys de baixa resistència i amb dificultats en l’estabilitat de les seves parets.
    •